Boljša kakovost in zanesljivejša oskrba s pitno vodo v Radovljici

torek, 04.10.2016

Drugi sklop naložbe v oskrbo s pitno vodo na območju Zgornje Save s bliža koncu. V sklopu projekta, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, so izgradili nov povezovalni vodovod Hraše – Ledevnica in nadgradili vodohran Ledevnica. Gradbena dela so se zaključila v začetku tega meseca, projekt, ki bo prebivalcem Občine Radovljica zagotovil boljšo kakovost in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo, pa se bo zaključil v novembru.

Pri izvedbi naložbe Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 2. sklop storitve svetovalnega inženiringa in nadzora opravlja na razpisu izbrano podjetje USZ Inženiring. Nadzornik del je v sklopu izvajanja projekta odgovoren za skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za kakovost opravljenih del, ki morajo potekati v skladu z gradbenimi predpisi. Skrbeli so za ustreznost gradbenih proizvodov in drugih materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki so se vgrajevale v vodovodni sistem. Prav tako so bili odgovorni za to, da so se vsi sodelujoči držali dogovorjenih rokov.

Gradnja je bila zaključena po terminskem planu, do zaključka projekta v novembru pa izvajalce gradnje in gradbene nadzornike čaka še izdelava potrebne projektne dokumentacije, ki jo v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja narekuje zakon o graditvi objektov. Preden bo nadgrajen vodovodni sistem predan v upravljanje Komunali Radovljica je potrebno izdelati še končni obračun vseh del.

Čeprav med gradnjo ni prihajalo do večjih tehničnih zapletov, ki se jih ne bi dalo rešiti, pa je izvajalcem gradnje in nadzorniku kar nekaj preglavic povzročalo vreme. »Zaradi veliko deževnih dni na začetka gradbenih del, smo se morali nadzorniki z izvajalcem del dogovoriti, da je delo potekalo tudi ob sobotah in nedeljah, da bi zagotovili končanje del po terminskem planu«, je povedal odgovorni nadzornik Igor Rakun iz podjetja USZ Inženiring. Gradnja je posegala tudi na privatna zemljišča, ki jih je bilo po končanju gradnje potrebno vrniti v prvotno stanje. Tako izvajalci del kot investitor projekta se za strpnost in razumevanje zahvaljujejo vsem lastnikom zemljišč in prebivalcem na območju gradnje, ki so zaradi gradnje začasno težje dostopali do svojih objektov. Z dobrim sodelovanjem so lahko vsa vprašanja reševali sproti in konstruktivno.

Nadgrajena vodovodna infrastrukturo prinaša številne pozitivne učinke. Oskrba s pitno vodo bo odslej na območju občine Radovljica še bolj zanesljiva, pitna voda pa še bolj kakovostna. To bo pomembno prispevalo k trajnostnemu razvoju občine Radovljica.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
 


Članek je bil objavljen v Gorenjskem glasu, 4. oktobra 2016.